Jaarverslag 2019

Huisartsenpraktijk Avicenna

Huisartsenpraktijk Avicenna

Zuidlarenstraat 197-199

2545 VT Den Haag

Tel: 070-404 27 05

info@avicenna-huisarts.nl

www.avicenna-huisarts.nl

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van huisartsenpraktijk Avicenna. Wij willen met dit

verslag een ieder die bij onze praktijk betrokken is een goed en helder overzicht bieden aangaande de zorg die door ons geleverd wordt. Op deze manier willen wij de huisartsenzorg binnen onze praktijk transparant maken. Het verslag zal u een indruk geven van onze organisatie en medewerkers, de inhoud en omvang van de door ons geleverde zorg, ons kwaliteitsbeleid en eventueel onze plannen voor volgend jaar.

Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van onze praktijk.

Onze praktijk is in 2017 gestart met de NHG praktijkaccreditatie proces.

 

Medewerkers 2019

Huisartsen:

 • Raid Al-Tayyar

Huisarts in opleiding:

 • Mayke Franssen (tot 1 oktober 2019)
 • Maaike van der Sluijs ( vanaf 2 december 2019)

Assistentes:

 • Meryem Hazinedar
 • Kathy van Rijn
 • Lamees Al-Harethi
 • Laila Al Chaman

Praktijkondersteuner somatiek:

 • Ramzia wais

Praktijkondersteuner ggz:

 • Jamila Lakjaa

 

 

Organisatie

De praktijk bestaat uit de huisarts de heer R. Al-Tayyar, de praktijkhouder. Daarnaast maakt de praktijk regelmatig afspraken met vaste waarnemers voor een dag per week. In 2019 was mevrouw A. Boose de vaste waarnemer op dinsdagen.

Er zijn vier assistentes op parttime basis werkzaam, praktijkondersteuner somatiek en een praktijkondersteuner ggz en een stagiaire.

De heer Al-Tayyar is een huisartsopleider aan het LUMC te Leiden.

Vanaf december 2019 is mevrouw M. van der Sluijs gestart als huisarts in opleiding in de praktijk.

Onze praktijk is per december 2019 en tot bepaalde tijd niet meer opengesteld voor nieuwe patiënten. In 2019 is het aantal patiënten 2850 geweest. Wij proberen met het aantal gewerkte dagdelen per week door de artsen het aantal ingeschreven patiënten in de praktijk te reflecteren. Per kwartaal wort ons totaal aantal ingeschreven patiënten geëvalueerd of wij de verwachte zorg kunnen aanbieden. Op basis daarvan wordt gezamenlijk met de praktijkleden tijdens een vergadering besloten of de praktijk weer open/gesloten wordt voor nieuwe patiënten.

Wij hebben sinds 2017 de plannen gemaakt dat ons zorggebied met de tijd en gedurende de komende jaren te beperken tot het geografisch gebied van de wijk waar de praktijk zich bevindt. Wij streven de inschrijvingen te beperken tot de bewoners van de wijk Morgenstond. Er zijn sommige patiënten die voor de verhuizing eind 2016 in de praktijk waren, wonen buiten de wijk. Voor deze groep maken wij een uitzondering als ze in de praktijk willen blijven, mogen de partner en de kinderen ook mee willen laten inschrijven.

 

Andere zorgverleners in de praktijk:

De huisvesting en de grote ruimte biedt de mogelijkheden tot samenwerking met andere disciplines, die in de praktijk zijn gehuisvest. Eind 2019 is er een afspraak gemaakt met RioZorg om kinderpsychologie te kunnen aanbieden in de praktijk.

De huidige multidisciplinaire zorg in de praktijk is als volgt:

 • Reinier Haga laboratorium, woensdag- en vrijdagochtend 08:00 tot 09:30
 • Primavoeding diëtiste, maandagochtend en donderdagmiddag
 • Healthy way diëtiste, maandagmiddag
 • Lindenhoff oefentherapie en mensendieck, woensdagmiddag
 • Voetcentrum Wender podotherapie, maandag
 • Lotus verloskundige, vrijdag
 • RioZorg kinderpsychologie, dinsdagmiddag en woensdagochtend

 

 

Openingstijden:

Onze praktijk biedt de zorg het hele jaar door. Zo kent onze praktijk geen vakantiesluiting. Ook kunnen mensen via internet vragen aan ons voorleggen, recepten herhalen en vanaf het jaar 2018 kunnen onze patiënten online afspraak op het spreekuur maken.

Openingstijden zijn aangepast:

 • Luncht pauze is van 12:00 tot 13:00 uur ipv 12:00 tot 12:30
 • De assistente is tot 17:00 uur op de praktijk ipv tot 16:30

 

Patiënten populatie, aantal en samenstelling:

In de praktijk zijn er 2850 patiënten, 54,4% mannen en 45,6% vrouwen.

41% van onze patiënten wonen in een achterstaande wijk.

0-4 jaar 6%

5-14 jaar 11,3%

15-24 jaar 11,8%

25-44 jaar 29,7%

45-64 jaar 26,04%

65-74 jaar 9,15%

75-100 jaar 5,87%

 

Periodiek overleg:

Er vindt eenmaal per drie maanden een praktijkteamvergadering plaats. Er komen verschillende onderwerpen aan bord, onder andere onze beleidsplan, verbeteringen, onze functionering evaluatie, niet bereikte doelen en klachten. Er vindt een keer per drie maanden een multidisciplinaire overleg met de wijkverpleegkundige, ouderengeneeskundige, fysiotherapeut, de praktijkondersteuner en de thuiszorg als onderdeel van onze ouderenzorg service in samenwerking met Hadoks zorggroep in Den Haag.  De kwetsbare ouderen worden hier besproken en de kwaliteit van leven voor de mantelzorgers is hierdoor verbeterd.

 

Nieuwkomers:

Wij besteden aandacht aan nieuwkomers met een Arabische achtergrond gezien het verschil tussen de verwachtingen en de aangeboden zorg in vergelijking met het land van herkomst en de taalbeperkingen, hebben wij extra Arabische folders in de praktijk, naast de nieuwe extra Arabisch sprekende assistente om de communicatie met deze groep te kunnen verbeteren.

 

Bereikbaarheid:

Ter verbetering van onze bereikbaarheid, hebben wij een onze nieuwe telefooncentrale aangepast. Als mensen gedurende kantoortijden bellen naar de praktijk krijgen ze een keuzemenu. Ze kunnen voor spoed de spoedlijn bellen. Deze lijn heeft een aparte nummer en wordt binnen 30 seconden opgenomen. Als mensen een 1 toetsen dan kan er een herhaalrecept worden gevraagd en als men 2 toets kan men door worden verbonden met de assistentes. Patiënten worden aangemoedigd om hun recepten via de receptenlijn te bestellen of via de website. Recepten die in de ochtend aan de balie worden aangevraagd of via de assistente aan de telefoon, worden pas in de middag verwerkt. Daardoor kan de assistenten overdag meer patiënten helpen.

Buiten kantooruren worden de patiënten via een automatische telefonische boodschap verwezen naar de centrale huisartsenpost, waardoor de klok rond beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige zorg is gegarandeerd. De praktijk participeert in de dienstregeling van de  huisartsenpost Haaglanden. De praktijk heeft een eigen website en een TV in de wachtkamer waarop belangrijke informatie wordt vermeld. Bij vakantie of afwezigheid van de huisarts wordt er altijd een waarnemende huisarts ingeschakeld.

Ons zorggebied is de wijk Morgenstond in Den Haag. Hierdoor kunnen we binnen 15 minuten bij een patiënt aanwezig zijn. Toch staan sommige patiënten na hun verhuizing steeds in de praktijk ingeschreven. Deze mensen zijn (in goed overleg) wel als patiënt blijven ingeschreven omdat ze goed vertrouwen hebben in hun huisarts en ze accepteren dat de arts niet binnen 15 minuten bij hun aanwezig kan zijn.

 

Klachten:

De praktijk participeert in de regionale klachtenregeling van Huisartsen Kring Haaglanden. Er is een interne klachtenprocedure in de praktijk. Patiënten worden via de website geïnformeerd over de klachtenregeling. Zie punt 2 personeel over de wet (Wkkgz).

 

LEAN:

De praktijk volgt in 2019 een LEAN nascholing proces. Door het gebruik maken van LEAN processen in de zorg, kunnen wij elke stap in het proces vanuit het oogpunt van de cliënt of het wel of niet waarde toevoegend is. En: hoe elimineren we verliezen.

Uiteindelijke doel is dat iedere stap waarde toevoegt aan het zorgproces.

Als voorbeeld van de resultaten zijn:

 • Standaardisatie werkassistenten door de weekrooster
 • Standaard proces voor herhaalrecepten
 • Meer elektronisch communiceren met de patiënten, bv minder papierwerk door zorgdomein
 • Voorraad praktijk beter bewaakt
 • Werktijden assistentes 08:00 tot 17:00 ipv 08:00 tot 16:30

 

 

Televisie wachtruimte:

Voor een betere communicatie en snelle informatie overdracht aan onze patiënten is in 2019 een afspraak gemaakt met IDS Informatie Display Services bedrijf om een actuele televisie programma in de praktijk te installeren. Er wordt verschillende nieuws gepubliceerd naast up to date informatie over onze praktijk.

 

Ketenzorg

De praktijk is aangesloten bij de zorggroep Hadoks (Eerstelijns Zorggroep Haaglanden).

Wij nemen deel aan vier zorgprogramma’s: Diabetes mellitus, COPD & Astma, Cardiovasculaire risico management en de Ouderenzorg.

Door gestructureerde zorg te leveren aan patiënten met deze aandoeningen

en haar risico’s, proberen we de ziekte af te remmen en de kwaliteit van het leven te verbeteren. Deze patiënten worden met regelmaat opgeroepen en gezien op het spreekuur van onze praktijkondersteuner en zo nodig door de huisarts. Ramzia Wais werkt sinds 2008 bij ons als praktijkondersteuner. Zij geeft ook begeleiding aan patiënten die stoppen met roken willen.

 

Nascholing

De artsen volgen per jaar minimaal 40 uur nascholingen wat verplicht is om hun registratie als huisarts te kunnen behouden.

De verplichte nascholing geldt ook voor de praktijkondersteuners en voor onze assistenten.

Om het werk van de assistentes goed te kunnen verrichten en de kennis op peil te houden zijn er sinds 2017 protocollen gemaakt en er werd tijdens de vergaderingen plannen gemaakt over nascholingen die bij de behoefde van de praktijk passen. Er is steeds behoefde aan extra scholing op het gebied van communicatie, omgaan met de laaggeletterdheid en de agressiviteit die door de moeilijke communicatie kan ontwikkelen.

 

 

Verrichte werkzaamheden in 2019

Naast de normale consulten en visitaties worden in 2019 andere verrichtingen gedaan.

In het jaar 2019 zijn de volgende verrichtingen gedaan:

 

Chirurgische ingreep : 60

Plaatsen spiraal : 11

ECG : 92

Doppleronderzoek : 27

Spirometrie : 33

Teledermatologie : 9

MMSE geheugentest : 4

Cyriax injectie : 169

Griepvaccinatie : 700 (1150 uitgenodigd)

Behandelen met vloeibaar stikstof : 196

Sommige ECGs en Spirometrie worden via de zorggroep gedeclareerd en daardoor zijn ze hier niet te zien.

 

Griepvaccinatie

Van de patiënten die een uitnodiging krijgen voor de griepvaccinatie heeft 60% daadwerkelijk een prik gehaald, 700 (1150 uitgenodigd). Kennelijk hebben steeds meer mensen minder vertrouwen in de prik. Waarschijnlijk is dit door de invloed van kritische geluiden uit de media.

 

VIM bespreking

Eind 2017 heeft de praktijk kennis genomen van de VIM (Veilig incidenten Melden) uitvoering. Wanneer een incident heeft plaatsgevonden dat nadelig kan zijn voor de gezondheid van de patiënt dan moet de patiënt daarover onmiddellijk geïnformeerd worden. Deze regel is ook opgenomen in onze VIM procedure. Tijdens de uitvoering van deze regel werd er een VIM bespreking georganiseerd. Het team analyseert dan waarom bepaalde zaken mis zijn gelopen en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Denk dan aan verkeerde communicatie met een patiënt, een klacht van een patiënt, of dingen die niet volgens de afspraak uitgevoerd zijn, etc.

In 2019 zijn er 2 VIM meldingen besproken. De hoop is dat dit tot een verbetering van

onze zorg zal leiden.

 

Hygiëne en veiligheid:

Hygiëne is belangrijk in de praktijk. Niet alleen voor de patiënten, maar ook zeker voor de medewerkers. We werken daarom volgens de actuele hygiëne richtlijnen en we hebben daarvoor ook een protocol geschreven. Door aan de Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk m.b.t. hygiëne te volgen voldoet de praktijk aan de minimumeisen voor hygiëne.

Al onze instrumenten worden volgens protocol gesteriliseerd en verpakt.

Bij indiensttreding zal medewerkers gevraagd worden naar een hepatitis bepaling.

Mocht iemand niet gevaccineerd zijn dan zullen we dat als werkgever aanbieden.

Mocht iemand niet gevaccineerd willen worden dan zal daarvan een notitie worden opgenomen in het personeelsdossier.

 

Privacy:

Jaarlijks voeren we een risicoscan uit. Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse worden verbeterplannen opgesteld. De resultaten van de risicoanalyse worden periodiek besproken en waar nodig bijgesteld. De beveiliging van medische informatie van patiënten en vertrouwelijke informatie van werknemers is onderdeel van de risicoscan.

Voor het verzenden en ontvangen van medische dossier maken we gebruik van een beveiligde Zorgmail/FileTransfer. Wij communiceren zo veel mogelijk elektronisch (via de zorgdomein), wanneer de patiënt verwezen wordt naar de tweedelijns. Alleen wanneer gewenst is, wordt de verwijsbrief opgehaald aan de balie of wordt met de post verstuurd.