Beleidsplan 2023

page5image52856240

Beleidsplan Huisartsenpraktijk Avicenna, Maart 2023

 

Missie

Onze missie is om goede kwaliteit huisartsenzorg te leveren door gestructureerde, integrale medische zorg in de eerste lijn en dat dicht bij huis, kleinschalig, laagdrempelig, patiëntvriendelijk en servicegericht. De zorg is gebaseerd op evidence based richtlijnen en professionele standaarden van de beroepsgroep, maar vooral ook op good practice. Door ons te laten accrediteren door de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) zorgen we voor een continue kwaliteitsverbetering en transparantie. Wij zorgen voor een veilige praktijk, zowel voor patiënten als personeel.

Wij willen meer aandacht gaan besteden aan de nieuwkomers, vooral met Arabische
achtergrond. Gezien het verschil tussen de verwachte- en de aangeboden zorg en het verschil tussen de zorgstelsel in Nederland en het land van herkomst, maakt de communicatie met deze doelgroep een uitdaging voor ons om de zorg kwalitatief te kunnen behouden.
Wij willen de komende jaren langzaam gaan groeien in het aantal ingeschreven patiënten gezien de gestegen zorgvraag in onze zorggebied.
Wij willen de komende jaren steeds meer gaan gebruiken van digitale communicatie met
onze patiënten en collega’s in de wijk.
Nieuwe patiënten mogen uitsluitend digitaal hun inschrijf aanvraag doen. Daardoor besparen wij in de tijd en het personeel.

 

Visie

De praktijk is een standaard Nederlandse praktijk. Het is een opleidingspraktijk voor huisartsen in opleiding, physician assistanten, praktijk ondersteuners en doktersassistentes. Ongeacht dat onze Arabisch sprekende patiënten gaan blijven toenemen, zullen wij onze dagelijkse praktijkvoering als een standaard Nederlandse praktijk houden.

De praktijk wordt steeds groter. Dat betekent dat het niet mogelijk is om door één huisarts de hele praktijk te kunnen runnen. Om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om meerdere artsen en andere praktijkleden samen de dagelijkse praktijk te kunnen doen. Als gevolge daarvan is het niet meer mogelijk te kunnen garanderen dat de patiënt altijd hetzelfde arts krijgt wanneer hij afspraak plant. Wachten totdat de eigen arts is, is mogelijk, maar brengt zeker risico ermee dat de diagnose en de behandeling vertraagd kan worden.

 

Artsen

De praktijkhouder is de heer Al-Tayyar. Patiënten worden ingeschreven in de praktijk op de
naam van de praktijk. Daarnaast werken er nog Aios (arts in opleiding tot huisarts) en een andere vaste huisarts in de praktijk. Wij streven naar een positieve evenwicht tussen aantal patiënten en artsen-spreekuur in de praktijk. We hechten belang aan patiëntvriendelijkheid en staan open voor feedback. Regelmatig krijgt onze patiënt na zijn contact met de praktijk een onderzoekmail waarin kan hij zijn ervaring tijdens het contact beoordelen.

 

Kwaliteit

Huisartsenpraktijk Avicenna streeft naar de beste kwaliteit van de zorg aan de
Patiënten te bieden. We streven ten allen tijde naar verantwoorde zorg.
Om de kwaliteit te organiseren, te toetsen en te verbeteren nemen we deel aan de praktijk accreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
Onze zorgaanbod wordt periodiek beoordeeld of het nog bij de vraag van onze patiënten past. Zo nodig passen wij het aan.
We zullen blijven werken volgens de geldende wettelijke richtlijnen en volgen de protocollen en werkafspraken die we als praktijk hebben opgesteld.

VIM systeem

Wij streven naar een gestructureerde VIM besprekingen in de praktijk.
In de praktijk hebben we een systeem voor het veilig melden van incidenten (VIM).

Meldingen worden door de VIM coördinator beoordeeld en besproken met de praktijkmanager. Waar nodig wordt meteen actie ondernomen.
Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hebben we een informatieplicht aan patiënten over incidenten.

Personeel

Om aan de verwachtingen van onze cliënten te kunnen voldoen, zullen de praktijkfunctionarissen hun best doen om op het verwachte niveau van goede zorg te kunnen functioneren.
Al onze medewerkers zijn gediplomeerd. De artsen en verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd.
De medewerkers volgen scholing om hun kennis- op niveau te houden / uit te breiden.

Cliënten kunnen ons ook helpen om onze kwaliteit te verbeteren door feedback te geven of klacht in te dienen.

Klachten

De praktijk participeert in de regionale klachtenregeling van Huisartsen Kring Haaglanden. Er is een interne klachtenprocedure in de praktijk. Patiënten worden via de website geïnformeerd over de klachtenregeling.

Bereikbaarheid

Wij streven naar volledige bereikbaarheid, van 08:00 tot 17:00 uur.
Wij zijn begin 2022 begonnen met terugbel telefoonsysteem. Ondanks de voordelen van dit systeem, krijgen wij steeds klachten dat sommige patiënten ons moeilijk te kunnen bereiken. Taal probleem kan één van de reden zijn. Er ligt een plan om dit probleem te kunnen verhelpen.

 Buiten kantooruren worden de patiënten via een automatische telefonische boodschap

verwezen naar de centrale huisartsenpost, waardoor de beschikbaarheid van
huisartsgeneeskundige zorg is gegarandeerd. De praktijk participeert in de dienstregeling van de huisartsenpost Haaglanden, Hadoks. De praktijk beschikt over eigen website en een LCD scherm in de wachtkamer waarop belangrijke informatie wordt vermeld.

Zorggebied

Ons zorggebied is de wijk Morgenstond in Den Haag. Hierdoor kunnen we, wanneer nodig, binnen 15 minuten bij onze patiënten zijn.

Hygiëne en veiligheid

De praktijk hanteert de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk. Hygiëne is belangrijk in de praktijk. Niet alleen voor de patiënten, maar ook zeker voor de medewerkers.
Al onze instrumenten worden volgens protocol gesteriliseerd en verpakt.

Bij indiensttreding zal medewerkers gevraagd worden naar een hepatitis bepaling.
Mocht iemand niet gevaccineerd zijn dan zullen we dat als werkgever aanbieden.
Mocht iemand niet gevaccineerd willen worden dan zal daarvan een notitie worden opgenomen in het personeelsdossier.

Diagnose & Behandelingen

Patiënten mogen van ons verwachten dat we onderzoeken en testen deskundig, veilig en doeltreffend en dat alle medewerkers zorgvuldig omgaan met de uitkomsten.
Patiënten mogen van ons verwachten dat alle handelingen op een veilige en deskundige manier worden uitgevoerd door bevoegde en bekwame professionals. Het belang van de patiënt staat hier voorop.

Medicijnen

Patiënten mogen van ons verwachten dat we medicatie voorschrijven op een veilige en verantwoorde manier. Men ontvangt informatie over de werking, gebruik en bijwerkingen van de medicatie.
We werken in de praktijk met een protocol herhaalreceptuur.
Alle medicaties die via de assistente worden aangevraagd komen eerst in een fiatteerbuffer voor de artsen. Pas na fiat van de arts gaat het recept door naar de apotheek.
Samen met de apotheek bekijken de artsen periodiek de lijsten van mensen die meer dan 7 geneesmiddelen gebruiken. Dit noemen we polyfarmacie medicatiebewaking.

LEAN

De praktijk gaat door met het volgen van LEAN proces. De managementfilosofie Lean wil maximale waarde voor de klant realiseren met zo min mogelijk verspillingen, wat leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. Simpel gezegd betekent Lean ‘meer doen met minder’.

Door het gebruik maken van LEAN processen in de zorg, kunnen wij elke stap in het proces vanuit het oogpunt van de cliënt of het wel of niet waarde toevoegend is. En: hoe elimineren we verliezen. Uiteindelijke doel is dat iedere stap waarde toevoegt aan het zorgproces.

Privacy

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
We streven ernaar op een verantwoorde manier te zorgen voor een voldoende niveau van
privacy, beschikbaarheid en integriteit van de elektronische patiënten dossiers (EPD’S) in onze huisartsenpraktijk.
Alleen de praktijkmedewerkers die bevoegd zijn, hebben toegang tot patiëntendossiers.
Jaarlijks voeren we een risicoscan uit. Op basis van de uitkomsten worden verbeterplannen opgesteld.
De beveiliging van medische informatie van patiënten en vertrouwelijke informatie van werknemers is onderdeel van de risicoscan.

Patiënten informatie:

Beschikbaarheid: Iedere patiënt heeft recht op inzage in eigen medische dossier. Dat kan via de website Mijngezondheid.net, MGN, of op een afgesproken tijdstip op de praktijk. Patiënten informatie is juist en volledig. Patiënten informatie is alleen toegankelijk voor bevoegden.

Medische middelen en apparatuur

De praktijk beschikt over alle benodigde medische middelen en apparatuur om patiënten op de juiste manier te kunnen behandelen en / of een diagnose te kunnen stellen.
De voorraad van de medische middelen wordt periodiek up to date gehouden. Op die
manier is het benodigde materiaal altijd beschikbaar en niet over datum.

Apparatuur wordt (indien nodig) jaarlijks geijkt door een extern bedrijf. Materialen die verouderd zijn of niet meer goed werken worden altijd vervangen.

Spoedeisende zorg

Patiënten mogen van ons verwachten dat we gedurende kantooruren altijd bereikbaar zijn voor spoedgevallen. De assistentes zijn opgeleid om de urgentie van hulpvragen op een correcte en zorgvuldige manier en volgens de NHG-Triage Wijzer te kunnen bepalen.

Patiëntenvoorlichting

Patiënten hebben recht op informatie van ons waarop ze hun keuzes kunnen baseren. Patiënten mogen van ons verwachten dat we duidelijke, begrijpbare informatie geven over de diagnose, mogelijke behandelingen, ziekenhuiskeuze, laboratoriumuitslagen en de voortgang in de behandelingen.

We wijzen onze patiënten op het feit dat voor sommige zorg moeten ze betalen, zoals

het eigen risico bij laboratoriumonderzoek en de eigen bijdrage bij medicatie. Ook
bij doorverwijzing naar het ziekenhuis worden de patiënten erop gewezen dat ze daar via het eigen risico aan mee betalen.
We informeren onze patiënten dat niet in alle ziekenhuizen alle behandelingen worden
vergoed. We adviseren mensen dan ook navraag te doen bij de zorgverzekeraar.
Het is niet onze verantwoordelijkheid patiënten te informeren over welke zorgverzekeraars voor bepaalde behandelingen contracten hebben afgesloten met welk ziekenhuis.

Patiënten die worden ingeschreven in de praktijk, worden verwezen naar onze website voor de actuele informatie, www.avicenna-huisarts.nl

Patiënten krijgen voorlichting van de huisarts/ poh / assistente over hun ziektebeelden. De mensen worden ook gewezen op de website www.thuisarts.nl voor de betrouwbare en de laatste informatie over ziektebeelden. In sommige gevallen wordt de informatie van deze website ook uitgeprint en meegegeven.

Patiënten krijgen in de spreekkamers eventueel voorlichting door middel van anatomisch demonstratiemateriaal of digitale afbeeldingen.
Patiënten die worden doorverwezen naar het ziekenhuis, krijgen een geprinte brief via de ZorgDomein voor het adres en de contact gegevens van de zorgverlener en voor eventuele onderzoeken of voorbereidingen daarop.

Samenwerking met andere zorgverleners

De praktijkteam wil door onderlinge samenwerking en door samenwerking met andere disciplines in de eerste lijn optimaal gebruik maken van ieders expertise.
Hierdoor willen we bereiken dat het niveau van de zorg blijven verbeteren en dat de
voorzieningen in de eerste lijn voor de patiënten laagdrempelig en makkelijk bereikbaar zijn.