Beleidsplan 2020

 

 

Beleidsplan voor Huisartsenpraktijk Avicenna, januari 2020

 

Missie

Onze missie is om goede kwaliteit huisartsenzorg te leveren door gestructureerde, integrale

medische zorg in de eerste lijn en dat dicht bij huis, kleinschalig, laagdrempelig, patiëntvriendelijk en servicegericht. De zorg is gebaseerd op evidence based richtlijnen en professionele standaarden van de beroepsgroep, maar vooral ook op good practice. Door ons te laten accrediteren door de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) zorgen we voor een continue kwaliteitsverbetering en transparantie. Wij zorgen voor een veilige praktijk, zowel voor patiënten als personeel.

Wij willen meer aandacht gaan besteden aan de nieuwkomers, vooral die met een Arabische achtergrond. Gezien het verschil tussen de verwachte- en de aangeboden zorg in deze groep patiënten gezien het verschil in de zorgstelsel in Nederland en het land van herkomst, maakt de communicatie met deze doelgroep een uitdaging voor ons om de zorg kwalitatief te kunnen behouden.

 

Visie

1: Kwaliteit

Huisartsenpraktijk Avicenna streeft ernaar de beste kwaliteit van de zorg te bieden aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde zorg.

Om de kwaliteit te organiseren, te toetsen en te verbeteren nemen we deel aan de praktijk accreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

We besteden in de praktijk aandacht aan ons zorgaanbod; past wat we bieden nog bij de vraag van de patiënt?

We werken volgens de geldende wettelijke richtlijnen en volgen de protocollen en werkafspraken die we als praktijk hebben opgesteld.

2: Personeel

Al onze medewerkers zijn gediplomeerd. De artsen en verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd.

De medewerkers volgen scholing om hun kennis- op niveau te houden / uit te breiden. Praktijkfunctionarissen doen hun best om aan de verwachtingen van onze cliënten te kunnen voldoen. Cliënten kunnen ons ook corrigeren door klacht in te dienen. Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht gegaan. Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over de geleverde zorg.

3: Artsen

De praktijkhouder is de heer Al-Tayyar. Patiënten worden ingeschreven in de praktijk op de naam van de praktijkhouder. Daarnaast werken er nog Aios (arts in opleiding tot huisarts) en meestal een vaste arts waarnemer in de praktijk. Wij streven naar een verhoging van aantal arts dagdelen per week om meer patiënten te kunnen aannemen in de praktijk.

We hechten belang aan patiëntvriendelijkheid en staan open voor feedback.

4: Samenwerking met andere zorgverleners

Het team van de artsen, verpleegkundigen en assistentes wil door onderlinge samenwerking en door samenwerking met andere disciplines in de eerste lijn optimaal gebruik maken van ieders expertise. Hierdoor willen we bereiken dat het niveau van de zorg gehandhaafd of verbeterd wordt en dat de voorzieningen in de eerste lijn voor de patiënten laagdrempelig en makkelijk bereikbaar zijn. In de praktijk kunt u terecht bij de diëtiste, oefentherapeut, podotherapeut, laboratorium, kinderpsycholoog, praktijkondersteuner GGZ en de verloskundige terecht.

 

5: Ervaringen

We vinden het belangrijk om de mening van onze patiënten te horen. Daarom nemen we eens per 3 jaar de patiënten enquêtes van de NPA af. In de wachtkamer of bij de assistente liggen verder formulieren waarop patiënten hun ideeën of tips kwijt kunnen. Tevens kunnen cliënten hun ideeën sturen naar onze mailadres: info@avicena-huisarts.nl

 

6: klachten

De praktijk participeert in de regionale klachtenregeling van Huisartsen Kring Haaglanden. Er is een interne klachtenprocedure in de praktijk. Patiënten worden via de website geïnformeerd over de klachtenregeling. Zie punt 2 personeel over de wet (Wkkgz).

 

7: VIM systeem

In de praktijk hebben we een systeem voor het veilig melden van incidenten (VIM).

Meldingen worden door de VIM coördinator beoordeeld en besproken met de praktijkmanager. Waar nodig wordt meteen actie ondernomen.

Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hebben we een informatieplicht aan patiënten over incidenten. Wij streven naar een gestructureerde VIM besprekingen in de praktijk.

 

8: Bereikbaarheid

Wij streven naar volledige bereikbaarheid, van 08:00 tot 17:00 uur.

Patiënten worden goed geïnformeerd over de pauzetijd en het antwoord apparaat systeem.

Naast de praktijklijn is er een intercollegiale overleglijn. Deze lijn is bedoeld voor zorgverleners uit andere instellingen.

Buiten kantooruren worden de patiënten via een automatische telefonische boodschap verwezen naar de centrale huisartsenpost, waardoor de klok rond beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige zorg is gegarandeerd. De praktijk participeert in de dienstregeling van de  huisartsenpost Haaglanden.

De praktijk heeft een eigen website en een TV in de wachtkamer waarop belangrijke informatie wordt vermeld.

Ons zorggebied is de wijk Morgenstond in Den Haag. Hierdoor kunnen we binnen 15 minuten bij een patiënt aanwezig zijn.

 

9: Hygiëne en veiligheid

Hygiëne is belangrijk in de praktijk. Niet alleen voor de patiënten, maar ook zeker voor de medewerkers. Wij volgen de praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Al onze instrumenten worden volgens protocol gesteriliseerd en verpakt.

Bij indiensttreding zal medewerkers gevraagd worden naar een hepatitis bepaling.

Mocht iemand niet gevaccineerd zijn dan zullen we dat als werkgever aanbieden.

Mocht iemand niet gevaccineerd willen worden dan zal daarvan een notitie worden opgenomen in het personeelsdossier.

 

10: Privacy

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

We streven ernaar op een verantwoorde manier te zorgen voor een voldoende niveau van privacy, beschikbaarheid en integriteit van de elektronische patiënten dossiers (EPD’S) in onze huisartsenpraktijk.

We hebben een beleidsplan informatiebeveiliging en jaarlijks voeren we een risicoscan uit. Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse worden verbeterplannen opgesteld. Elk jaar wordt er in januari een nieuwe risicoscan gedaan. De resultaten van de risicoanalyse worden periodiek, minimaal eens per drie jaar en bij relevante veranderingen, eerder en waar nodig bijgesteld. De beveiliging van medische informatie van patiënten en vertrouwelijke informatie van werknemers is onderdeel van de risicoscan.

 

Patiënten informatie:

Beschikbaarheid: Op afgesproken tijdstippen de benodigde, actuele patiënten informatie hebben wij beschikbaar.

Privacy: Patiënten informatie is alleen toegankelijk voor bevoegden.

Integriteit: Patiënten informatie is juist en volledig.

 

11: Medische middelen en apparatuur

De praktijk beschikt over alle benodigde medische middelen en apparatuur om patiënten op de juiste manier te kunnen behandelen en / of een diagnose te kunnen stellen.

De voorraad van de medische middelen wordt volgens protocol up to date gehouden. Op die manier is het benodigde materiaal altijd beschikbaar en niet over datum.

Apparatuur wordt (indien nodig) jaarlijks volgens protocol geijkt door een extern bedrijf.

Materialen die verouderd zijn of niet meer goed werken worden altijd vervangen.

 

12: Spoedeisende zorg

Patiënten mogen van ons verwachten dat we gedurende kantoortijden altijd bereikbaar zijn voor spoedgevallen. De assistentes zijn opgeleid om de urgentie van hulpvragen op een correcte en zorgvuldige manier en volgens de NHG-Triage Wijzer meteen af te handelen.

 

 

13: Diagnose

Patiënten mogen van ons verwachten dat we onderzoeken en testen deskundig, veilig en doeltreffend en dat alle medewerkers zorgvuldig omgaan met de uitkomsten.

 

14: Patiëntenvoorlichting

Patiënten hebben recht op informatie van ons waarop ze hun keuzes kunnen baseren. Patiënten mogen van ons verwachten dat we duidelijke, begrijpbare informatie geven over de mogelijke behandelingen, ziekenhuiskeuze, laboratoriumuitslagen en de voorgang in behandelingen.

We zijn verplicht mensen te wijzen op het feit dat zij voor sommige huisartsenzorg betalen, zoals het eigen risico bij laboratoriumonderzoek en de eigen bijdrage of eigen risico bij medicatie. Ook bij doorverwijzing naar het ziekenhuis moeten we mensen erop wijzen dat ze daar via het eigen risico aan mee betalen.

We zijn verplicht mensen te melden dat niet in alle ziekenhuizen alle behandelingen worden vergoed. We adviseren mensen dan ook navraag te doen bij de zorgverzekeraar.

Het is niet onze verantwoordelijkheid patiënten te informeren over welke zorgverzekeraars voor bepaalde behandelingen contracten hebben afgesloten met welk ziekenhuis.

 

Praktisch

Patiënten die worden ingeschreven in de praktijk, worden gewezen op onze website voor de actuele informatie, www.avicenna-huisarts.nl

 

Medisch

Patiënten krijgen voorlichting van de huisarts/ poh / assistente door middel van NHG-patiënten brieven. De mensen worden ook gewezen op de website www.thuisarts.nl voor de betrouwbare en de laatste informatie over ziektebeelden. In voorkomende gevallen wordt de informatie van deze website ook uitgeprint en meegegeven.

Patiënten krijgen in de spreekkamers eventueel voorlichting door middel van anatomisch demonstratiemateriaal of anatomische atlas of via digitale afbeeldingen.

Patiënten die worden doorverwezen naar het ziekenhuis, krijgen een geprinte brief via de ZorgDomein voor het adres en de contact gegevens van de zorgverlener en voor eventuele onderzoeken of voorbereidingen daarop.

 

15: Behandelingen

Patiënten mogen van ons verwachten dat alle handelingen op een veilige en deskundige manier worden uitgevoerd door bevoegde en bekwame professionals. Het belang van de patiënt staat hier voorop.

Stagiaires voeren taken uit onder supervisie van hun begeleiders .

 

16: Medicijnen

Patiënten mogen van ons verwachten dat we medicatie voorschrijven op een veilige en verantwoorde manier. Men ontvangt informatie over de werking, gebruik en bijwerkingen van de medicatie.

We werken in de praktijk met een protocol herhaalreceptuur.

Alle medicatie die via de assistente / poh wordt aangevraagd komt eerst in een fiatteerbuffer voor de artsen. Pas na fiat van de arts gaat het recept naar de apotheek.

Samen met de apotheek bekijken de artsen periodiek de lijsten van mensen die meer dan 7 geneesmiddelen gebruiken. Dit noemen we polyfarmacie medicatiebewaking.

 

 

17: Behandelingsresultaten

Patiënten mogen van ons verwachten dat de arts / poh periodiek de resultaten van behandelingen met de patiënt bespreekt en waar nodig de behandeling aanpast.

We zullen hierbij patiënten ook wijzen op de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden om bij te dragen aan het succes van de behandeling.

 

18: LEAN

De praktijk volgt een LEAN nascholing proces. De managementfilosofie Lean wil maximale waarde voor de klant realiseren met zo min mogelijk verspillingen, wat leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. Simpel gezegd betekent Lean ‘meer doen met minder’.

Door het gebruik maken van LEAN processen in de zorg, kunnen wij elke stap in het proces vanuit het oogpunt van de cliënt of het wel of niet waarde toevoegend is. En: hoe elimineren we verliezen.

Uiteindelijke doel is dat iedere stap waarde toevoegt aan het zorgproces.