Beleidsplan 2018

 

Beleidsplan voor Huisartsenpraktijk Avicenna, januari 2018

 

1: Kwaliteit

Huisartsenpraktijk Avicenna streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde zorg.

Om de kwaliteit te organiseren, te toetsen en te verbeteren nemen we deel aan de praktijk accreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

We besteden in de praktijk aandacht aan ons zorgaanbod; past wat we bieden nog bij de vraag van de patiënt?

We werken volgens de geldende wettelijke richtlijnen en volgen de protocollen en werkafspraken die we als praktijk hebben opgesteld.

2: Personeel

Al onze medewerkers zijn gediplomeerd. De artsen en verpleegkundigen zijn BIG geregistreerd.

De medewerkers volgen scholing om hun kennis op niveau te houden / uit te breiden.

We werken volgens de geldende wettelijke richtlijnen en volgen de protocollen en werkafspraken die we als praktijk hebben opgesteld.

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht gegaan. Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg.

3: Artsen

De praktijkhouder is de heer Al-Tayyar. Patiënten worden ingeschreven in de praktijk op de naam van de praktijkhouder. Daarnaast werken er nog Aios (arts in opleiding tot huisarts) en af en toe waarnemers in de praktijk.

In de praktijk werken de doktersassistentes en het overige ondersteunende personeel voor alle werkende artsen in de praktijk.

We hechten belang aan patiëntvriendelijkheid en staan open voor feedback.

4: Samenwerking met andere zorgverleners

Het team van de artsen, verpleegkundigen en assistentes wil door onderlinge samenwerking en door samenwerking met andere disciplines in de eerste lijn optimaal gebruik maken van ieders expertise. Hierdoor willen we bereiken dat het niveau van zorg gehandhaafd of verbeterd wordt en dat de voorzieningen in de eerste lijn voor de patiënten laagdrempelig en makkelijk bereikbaar zijn. In de praktijk kunt u terecht bij de diëtiste, oefentherapeut, podotherapeut, laboratorium en de verloskundige terecht.

5: Ervaringen

We vinden het belangrijk om de mening van onze patiënten te horen. Daarom nemen we eens per 3 jaar de patiënten enquêtes van de NPA af. In de wachtkamer liggen verder formulieren waarop patiënten hun ideeën of tips kwijt kunnen.

6: klachten

De praktijk participeert in de regionale klachtenregeling van Huisartsen Kring Haaglanden. Er is een interne klachtenprocedure in de praktijk. Patiënten worden via de website geïnformeerd over de klachtenregeling.

7: Veiligheid

In de praktijk hebben we een systeem voor het veilig melden van incidenten (VIM).

Meldingen worden door de VIM coördinator beoordeeld en besproken met de praktijkmanager. Waar nodig wordt meteen actie ondernomen.

Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hebben we een informatieplicht aan patiënten over incidenten; wanneer een incident heeft plaatsgevonden dat nadelig kan zijn voor de gezondheid van de patiënt dan moet de patiënt daarover onmiddellijk geïnformeerd worden. Deze regel is ook opgenomen in onze VIM procedure.

8: Bereikbaarheid

Als mensen gedurende kantoortijden bellen naar de praktijk krijgen ze een keuzemenu. Ze kunnen voor spoed de spoedlijn bellen. Deze lijn heeft een aparte bel en wordt binnen 30 seconden opgenomen. Als mensen een 1 toetsen dan kan er een herhaalrecept worden gevraagd en als men 2 toets kan men door worden verbonden met de assistentes.

Tussen 12.00 en 12.30 uur staat er een antwoordapparaat aan.

Naast de praktijklijn is er een intercollegiale overleglijn.

Buiten kantooruren worden de patiënten via een automatische telefonische boodschap verwezen naar de centrale huisartsenpost, waardoor de klok rond beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige zorg is gegarandeerd. De praktijk participeert in de dienstregeling van de  huisartsenpost Haaglanden.

De praktijk heeft een eigen website en een tv in de wachtkamer waarop belangrijke informatie wordt vermeld. Bij vakantie of afwezigheid van de huisarts wordt er altijd een waarnemende huisarts ingeschakeld.

Ons verzorgingsgebied is de wijk Morgenstond in Den Haag. Hierdoor kunnen we binnen 15 minuten bij een patiënt aanwezig zijn. Toch staan sommige patiënten na hun verhuizing steeds in de praktijk ingeschreven. Deze mensen zijn (in goed overleg) wel als patiënt

blijven ingeschreven omdat ze goed vertrouwen hebben in hun huisarts en ze accepteren dat de arts niet binnen 15 minuten bij hun aanwezig kan zijn.

9: Hygiëne

Hygiëne is belangrijk in de praktijk. Niet alleen voor de patiënten, maar ook zeker voor de medewerkers. We werken daarom volgens de actuele hygiëne richtlijnen en we hebben daarvoor ook een protocol geschreven. Door aan de WIP richtlijnen (Werkgroep Infectie Preventie) m.b.t. hygiëne te volgen voldoet de praktijk aan de minimumeisen voor hygiëne.

Al onze instrumenten worden volgens protocol gesteriliseerd en verpakt.

Bij indiensttreding zal medewerkers gevraagd worden naar een hepatitis bepaling.

Mocht iemand niet gevaccineerd zijn dan zullen we dat als werkgever aanbieden.

Mocht iemand niet gevaccineerd willen worden dan zal daarvan een notitie worden opgenomen in het personeelsdossier.

10: Privacy

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

We streven ernaar op een verantwoorde manier te zorgen voor een voldoende niveau van privacy, beschikbaarheid en integriteit van de elektronische patiënten dossiers (EPD’S) in onze huisartsenpraktijk.

We hebben een beleidsplan informatiebeveiliging en jaarlijks voeren we een risicoscan uit. Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse worden verbeterplannen opgesteld. Elk jaar wordt er in januari een nieuwe risicoscan gedaan. De resultaten van de risicoanalyse worden periodiek, minimaal eens per drie jaar en bij relevante veranderingen, formeel en waar nodig bijgesteld. De beveiliging van medische informatie van patiënten en vertrouwelijke informatie van werknemers is onderdeel van de risicoscan.

Voor het verzenden en ontvangen van medische dossier maken we gebruik van Zorgmail FileTransfer.

Beschikbaarheid: Op afgesproken tijdstippen de benodigde, actuele patiënten informatie beschikbaar hebben. Privacy: Patiënten informatie is alleen toegankelijk voor bevoegden.

Integriteit: Patiënten informatie is juist en volledig.

11: Medische middelen en apparatuur

De praktijk beschikt over alle benodigde medische middelen en apparatuur om patiënten op de juiste manier te kunnen behandelen en / of een diagnose te kunnen stellen.

De voorraad van de medische middelen wordt volgens protocol up to date gehouden. Op die manier is het benodigde materiaal altijd beschikbaar en niet over datum.

Apparatuur wordt (indien nodig) jaarlijks volgens protocol geijkt door een extern bedrijf.

Materialen die verouderd zijn of niet meer goed werken worden altijd vervangen.

12: Spoedeisende zorg

Patiënten mogen van ons verwachten dat we gedurende kantoortijden altijd bereikbaar zijn voor spoedgevallen. De assistentes zijn opgeleid om de urgentie van hulpvragen op een correcte en zorgvuldige manier meteen af te handelen.

13: Diagnose

Patiënten mogen van ons verwachten dat we onderzoeken en testen deskundig, veilig en doeltreffend uitvoeren en dat alle medewerkers zorgvuldig omgaan met de uitkomsten.

14: patiëntenvoorlichting

Patiënten hebben recht op informatie van ons waarop ze hun keuzes kunnen baseren. Patiënten mogen van ons verwachten dat we duidelijke, begrijpbare informatie geven over de mogelijke behandelingen, ziekenhuiskeuze, labuitslagen en de voorgang in behandelingen.

We zijn verplicht mensen te wijzen op het feit dat zij voor sommige huisartsenzorg betalen, zoals het eigen risico bij laboratoriumonderzoek en de eigen bijdrage of eigen risico bij medicatie. Ook bij doorverwijzing naar het ziekenhuis moeten we mensen erop wijzen dat ze daar via het eigen risico aan mee betalen.

We zijn verplicht mensen te melden dat niet in alle ziekenhuizen alle behandelingen worden vergoedt. We adviseren mensen dan ook navraag te doen bij de zorgverzekeraar.

Het is niet onze verantwoordelijkheid patiënten te informeren over welke zorgverzekeraars voor bepaalde behandelingen contracten hebben afgesloten met welk ziekenhuis.

Praktisch

Patiënten die worden ingeschreven in de praktijk, worden gewezen op onze website voor de actuele informatie, www.avicenna-huisarts.nl

Medisch

Patiënten krijgen voorlichting van de huisarts/ poh / assistente door middel van NHG-patiënten brieven. De mensen worden gewezen op de website www.thuisarts.nl. In voorkomende gevallen wordt de informatie van deze website ook uitgeprint en meegegeven.

Patiënten krijgen in de spreekkamers eventueel voorlichting door middel van anatomisch demonstratiemateriaal of anatomische atlas of via digitale afbeeldingen.

Patiënten die worden doorverwezen naar het ziekenhuis, krijgen een geprinte brief via de ZorgDomein voor het adres en de contact gegevens van de zorgverlener en voor eventuele onderzoeken of voorbereidingen daarop.

15: behandelingen

Patiënten mogen van ons verwachten dat alle handelingen op een veilige en deskundige manier worden uitgevoerd door bevoegde en bekwame professionals. Het belang van de patiënt staat hier voorop.

Stagiaires voeren taken uit onder supervisie van hun begeleiders .

16: medicijnen

Patiënten mogen van ons verwachten dat we medicatie voorschrijven op een veilige en verantwoorde manier. Men ontvangt informatie over de werking, gebruik en bijwerkingen van de medicatie.

We werken in de praktijk met een protocol herhaalreceptuur.

Alle medicatie die via de assistente / poh wordt aangevraagd komt eerst in een fiatteerbuffer voor de artsen. Pas na fiat van de arts gaat het recept naar de apotheek.

Samen met de apotheek bekijken de artsen periodiek de lijsten van mensen die meer dan 7 geneesmiddelen gebruiken. Dit noemen we polyfarmacie medicatiebewaking.

17: behandelingsresultaten

Patiënten mogen van ons verwachten dat de arts / poh periodiek de resultaten van behandelingen met de patiënt bespreekt en waar nodig de behandeling aanpast.

We zullen hierbij patiënten ook wijzen op de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden om bij te dragen aan het succes van de behandeling