Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Huisartsenpraktijk Avicenna

Huisartsenpraktijk Avicenna

Zuidlarenstraat 197-199

2545 VT Den Haag

Tel: 070-404 27 05

info@avicenna-huisarts.nl

www.avicenna-huisarts.nl

Medewerkers 2017

Huisartsen:

  • Raid Al-Tayyar
  • Henrieke Tak (vaste waarnemer) tot september 2017

Huisarts in opleiding:

  • Amrid Malhoe Mishre (vanaf 1 september 2017)

Assistentes:

  • Hilal Aydemir
  • Kathy van Rijn
  • Lamees Al-Harethi (sinds 1 september 2017)
  • Berdine van Bemmel ( tot 30 november 2017)
  • Jill Berkhuysen, stagiaire (vanaf 1 september 2017)

Praktijkondersteuner somatiek:

  • Ramzia wais

Praktijkondersteuner ggz:

  • Jamila Lakjaa
Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van huisartsenpraktijk Avicenna. Wij willen met dit
verslag een ieder die bij onze praktijk betrokken is een goed en helder overzicht bieden aangaande de zorg die door ons geleverd wordt. Op deze manier willen wij de huisartsenzorg binnen onze praktijk transparant maken. Het verslag zal u een indruk geven van onze visie op huisartsenzorg, onze organisatie en medewerkers, de inhoud en omvang van de door ons geleverde zorg, ons kwaliteitsbeleid en onze plannen voor de toekomst.
Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van onze praktijk.
Onze praktijk is in 2017 gestart met de NHG praktijkaccreditatie proces.

 

Missie

Onze missie is om goede kwaliteit huisartsenzorg te leveren door gestructureerde, integrale
medische zorg in de eerste lijn en dat dicht bij huis, kleinschalig, laagdrempelig, patiëntvriendelijk en servicegericht. De zorg is gebaseerd op evidence based richtlijnen en professionele standaarden van de beroepsgroep, maar vooral ook op good practice. Door ons te laten accrediteren door de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) zorgen we voor een continue kwaliteitsverbetering en transparantie. Wij hebben een veilige praktijk, zowel voor patiënten als personeel.

 

Organisatie

De praktijk bestaat uit de huisarts de heer R. Al-Tayyar, de praktijkhouder. Daarnaast maakt de praktijk regelmatig afspraken met vaste waarnemers voor een dag per week. In 2017 en tot september was mevrouw H. Tak de vaste waarnemer op dinsdagen.
Er zijn vier assistentes op parttime basis werkzaam, praktijkondersteuner somatiek en een praktijkondersteuner ggz en een stagiaire.
De heer Al-Tayyar is een huisartsopleider aan het LUMC te Leiden.
Na de erkenning van de praktijk als een opleidingspraktijk door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), is per 1 september de heer Amrid Malhoe Mishre gestart als huisarts in opleiding in de praktijk.
Onze praktijk is opengesteld voor nieuwe patiënten. In 2017 is het aantal patiënten 2771 geweest. Wij proberen het aantal gewerkte dagen per week door de artsen het aantal ingeschreven patiënten in de praktijk te reflecteren. Door de verhuizing naar onze nieuwe huidige locatie aan de Zuidlarenstraat eind 2016 ontstaat er een patiëntenstroom van inschrijvingen en uitschrijvingen. Ondanks dat is het totaal aantal patiënten in de praktijk stabiel gebleven.
Wij hebben in 2017 de plannen gemaakt dat ons zorggebied met de tijd en gedurende de komende jaren te beperken tot het geografisch gebied van de wijk waar de praktijk zich bevindt. Wij streven de inschrijvingen te beperken tot de bewoners van de wijk Morgenstond. Er zijn sommige patiënten die voor de verhuizing in de praktijk waren, wonen buiten de wijk. Voor deze groep maken wij een uitzondering als ze in de praktijk willen blijven, mogen de partner en de kinderen ook mee laten inschrijven.In de nieuwe praktijkpand is er rekening gehouden met de huidige richtlijnen van kwaliteitsnormen voor de moderne huisartsenpraktijk.

De huidige praktijkruimte is 258 vierkante meter, terwijl hat 70 meters was in onze oude pand. Door deze groei in de ruimte kunnen wij drie artsenkamers creëren, algemeen behandelkamer, praktijkondersteuner kamer, grote wachtruimte voor 22 patiënten, aparte toiletruimtes voor de patiënten, opslagruimte, grote back office en vergaderruimte. De huisvesting en de grote ruimte biedt de mogelijkheden tot samenwerking met andere disciplines, die in de praktijk zijn gehuisvest. Hier kunt u denken aan een apotheek service punt, laboratorium, diëtisten, podotherapeut, verloskundige, oefen- en mensendieck therapie en eventueel psychologische zorg.
Onze praktijk biedt de zorg het hele jaar door. Zo kent onze praktijk geen vakantiesluiting. Ook kunnen mensen via internet vragen aan ons voorleggen, recepten herhalen en vanaf het jaar 2018 kunnen onze patiënten online afspraak op het spreekuur maken.Er vindt eenmaal per drie maanden een praktijkteamvergadering plaats. Er komen verschillende onderwerpen aan bord, onder andere onze beleidsplan, verbeteringen, onze functionering evaluatie, niet bereikte doelen en klachten. Er vindt een keer per drie maanden een multidisciplinaire overleg met de wijkverpleegkundige, ouderengeneeskundige, fysiotherapeut, de praktijkondersteuner en de thuiszorg als onderdeel van onze ouderenzorg service in samenwerking met ELZHA zorggroep in Den Haag.  De kwetsbare ouderen worden hier besproken en de kwaliteit van leven voor de mantelzorgers is hierdoor verbeterd.
Wij besteden aandacht aan nieuwkomers met een Arabische achtergrond. Gezien het verschil tussen de verwachtingen en de aangeboden zorg in deze groep patiënten, hebben wij extra Arabisch sprekende assistente in dienst genomen om de communicatie met deze groep te kunnen verbeteren.
Ter verbetering van onze bereikbaarheid, hebben wij een nieuwe telefooncentrale aangeschaft. Wij hebben een aparte spoedlijn voor spoedeisende gevallen. De patiënt kan verwachten dat wanner hij een spoedeisend geval heeft, de telefoon binnen 30 seconden opgenomen wordt.
Ter verbetering van onze kwaliteit van zorg, is er een accreditatie proces door de NHG-Praktijkaccreditering in 2017 van start gegaan.
Wij zijn sinds eind 2017 bezig met het opstellen van onze nieuwe website. Door deze website kunnen onze patiënten makkelijk de nodige informatie krijgen.
Wij hebben in 2017 hard gewerkt aan nieuwe werkprotocollen. Hierdoor kunnen wij garanderen, of tenminste streven er naar, dat de aangeboden zorg volgens de richtlijnen en evidence based is.Ketenzorg

De praktijk is aangesloten bij de zorggroep ELZHA (Eerstelijns Zorggroep Haaglanden).
Wij nemen deel aan vier zorgprogramma’s: Diabetes mellitus, COPD & Astma, Cardiovasculaire risico management en de Ouderenzorg.
Door gestructureerde zorg te leveren aan patiënten met deze aandoeningen
en haar risico's proberen we de ziekte af te remmen en de kwaliteit van het leven te verbeteren. Deze patiënten worden met regelmaat opgeroepen en gezien voor het spreekuur van onze praktijkondersteuner en zo nodig door de huisarts. Ramzia Wais werkt sinds 2008 bij ons als praktijkondersteuner. Zij geeft ook begeleiding aan patiënten die willen stoppen met roken.

 

Nascholing

De artsen volgen per jaar minimaal 40 uur nascholingen wat verplicht is om hun registratie als huisarts te kunnen behouden.
De verplichte nascholing geldt ook voor de praktijkondersteuners. Via de ELZHA (Eerstelijns Zorggroep Haaglanden) heeft mevrouw R. Wais regelmatig nascholingen gevolgd op het gebied van CVRM,  diabetes en longziektes.
Mevrouw J. Lakjaa, heeft haar nascholingen gevolgd op het gebied van geestelijk gezondheidszorg.
Om het werk van assistentes goed te kunnen verrichten en de kennis op peil te houden zijn er in 2017  aantal protocollen gemaakt en er werd tijdens de vergaderingen plannen gemaakt over nascholingen in het jaar 2018 die bij de behoefde van de praktijk passen. Er is steeds behoefde aan extra scholing op het gebied van communicatie, omgaan met de laaggeletterdheid en de agressiviteit die door de moeilijke communicatie kan ontwikkelen.

 

Werkzaamheden

Naast de normale consulten en visites worden er ook andere verrichtingen gedaan.
In het jaar 2017 zijn de volgende verrichtingen gedaan:Chirurgische ingreep : 80

Plaatsen spiraal : 11

ECG : 66

Doppleronderzoek : 22

Spirometrie : 41

Teledermatologie : 13

MMSE geheugentest : 10

Cyriax injectie : 267

Griepvaccinatie : 760 (1150 uitgenodigd)

Behandelen met vloeibaar stikstof : 318

emailconsulten : 443

 

Griepvaccinatie

Van de patiënten die een uitnodiging krijgen voor de griepvaccinatie heeft 66% daadwerkelijk een prik gehaald. Kennelijk hebben steeds meer mensen minder

vertrouwen in de prik. Waarschijnlijk is dit door de invloed van kritische geluiden uit de media.

 

VIM bespreking

Eind 2017 heeft de praktijk kennis genomen van de VIM (Veilig incidenten Melden) uitvoering. Tijdens de uitvoering van deze regel in 2017 werd er een VIM bespreking georganiseerd. Het team analyseert dan waarom bepaalde zaken mis zijn gelopen en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Denk dan aan verkeerde communicatie met een patiënt, een klacht van een patiënt, of dingen die niet volgens de afspraak uitgevoerd zijn, etc. Wij streven naar een gestructureerde VIM besprekingen in het jaar 2018.

In 2017 is er 1 VIM melding besproken. De hoop is dat dit tot een verbetering van

onze zorg zal leiden.